Viktor Staško

Gymnocalycium gibbosum


#1

Gymnocalycium multiflorum


#2

Gymnocalycium neohubertii


#3 #4

Gymnocalycium netrelianum


#5 #6

Gymnocalycium papschii


#7

Gymnocalycium rubriflorum


#8 #9

Gymnocalycium saglionis


#10

Gymnocalycium uruquayense


#11 #12 #13 #14

  • Kontakt
  • Copyright © 2013. All Rights Reserved.